ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van goederen door Studio ZenZa .Alleen na uitdrukkelijke goedkeuring van Studio ZenZa kunnen de voorwaarden van leveringen gewijzigd worden.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% of 9% BTW en exclusief verzendkosten.

Leveringen 

Leveringen via deze webwinkel geschieden aan professionele en consumenten , of aan diegenen die een beroep uitoefenen dat direct verband houdt met de goederen en diensten die door Studio ZenZa worden aangeboden.

Aanbiedingen, kortingen en andere acties 

Aanbiedingen zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn aangekondigd door Studio ZenZa en gelden alleen voor vastgestelde perioden en/of speciale gelegenheden en zijn dus altijd in tijd beperkt. Mondelinge afspraken zijn alleen geldig als deze door Studio ZenZa schriftelijk zijn bevestigd.

 

Onvolledige zending 

Indien een aan koper toegezonden bestelling onvolledig blijkt te zijn, dient ontvanger dit terstond binnen één werkdag na ontvangst van de goederen te melden aan Studio ZenZa. Indien het ontbrekende product op de factuur daadwerkelijk berekend blijkt zal Studio ZenZa er voor zorg dragen dat het ontbrekende artikel alsnog toegezonden of gecrediteerd wordt. De daaraan gerelateerde kosten zijn in dat geval voor rekening van Studio ZenZa. Indien het ontbrekende product niet op de factuur vermeld is, dan zal op verzoek van de klant alsnog voor toezending gezorgd kunnen worden. De kosten voor toezending komen als dan voor rekening van de koper. Indien het ontbreken het gevolg is van het niet op voorraad hebben bij Studio ZenZa zal het product op verzoek van de klant alsnog toegezonden worden op het moment dat de voorraad daartoe is aangevuld. In dat geval zal het product meegezonden worden met een eerstvolgende bestelling tenzij anders is overeengekomen.   

Aansprakelijkheid 

De goederen en diensten die door Studio ZenZa via deze webwinkel geleverd worden zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik .Studio ZenZa accepteert op generlei wijze verantwoording voor onoordeelkundig gebruik van de door haar geleverde producten. Studio ZenZa stelt zich eveneens niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik c.q. de toepassing van de producten welke duiden op aanwezigheid van allergieën en/of andere ziektebeelden bij zowel de gebruiker/koper als klant van koper. Voor de toepassing van de door Studio ZenZa geleverde producten dient gebruiker zich altijd te houden aan de daartoe voor zover van toepassing door fabrikant bijgeleverde gebruiksaanwijzing en eventueel andere waarschuwingen welke op de verpakking van de desbetreffende goederen zijn aangebracht.

Prijswijzigingen 

Studio ZenZa behoudt zich het recht voor haar prijzen tussentijds te wijzigen zonder dat daartoe een correctie op haar prijslijst noodzakelijk is. Prijswijzigingen, zet- en/of drukfouten zijn voorbehouden.

Eijsden, Mei 2020